MinkAd.swf

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Cowen Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Oraita Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Gourmet Butcher

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Essel Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Guard Your Eyes
Heichal HalimmudDrop some coins each morning into the Yagdil Torah פושקא located in 770.
Pushka location: Walk down the main aisle toward the doors, it is on your  on the right side at shoulder height.

The Pisgam


Absolute Must Hei Iyar, 5776

It is an absolute and sacred task to establish daily shiurim to study Chassidus in every Lubavitcher shul. [If this is not possible, shiurim should be arranged] at least several times a week (according to the conditions of each location), and especially on Shabbos, from which the entire week is blessed.

Igros Kodesh of the Frierdiker Rebbe, Vol. 3, p. 110

 

חוב גמור ה' אייר תשע"ו

חוב גמור וקדוש הוא לקבוע בכל בתי כנסיות של אנ"ש שי' שיעור לימוד חסידות בכל יום, ולכל הפחות איזה פעמים בשבוע - לפי תנאי כל אתר ואתר - ובפרט בש"ק, אשר מיני' מתברכין כולהו יומין.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"ץ ח"ג ע' קי
 

Even If You're Correct... Chof Tes Adar II, 5776

Even if the reasons you provide why you don't have set times to study Torah are correct, ultimately, the study is lacking!

From a letter of 8 Adar, 5712 (printed by Lahak for Shabbos Tzav 5776)

 

סו"ס חסר הלימוד! כ"ט אדר ב' תשע"ו

גם אם צודק בנימוקיו על שאין לו קביעות עתים בתורה - הרי, סוף סוף, חסר הלימוד!

ממכתב ח' אדר תשי"ב (יו"ל ע"י לה"ק לשבת צו, ע"ו)

 

Stay Connected Tes Vov Adar II, 5776

A person can find himself in a situation where he is drowning in worldly matters, chas veshalom, either in action or in thought, by being involved in them day and night. To avoid this, Yidden must connect themselves either with the Torah or to talmidei chachomim, the leaders of the generation, to elevate them so they do not remain in such a state, chas veshalom.

Degel Machanei Ephraim, Bereishis 32:4

 

תהיה בקשר ט"ו אדר ב' תשע"ו

וצריכים [בני ישראל] לקשר עצמם בתורה או לתלמיד חכם בכדי שלא יטבעו חס ושלום בעניני העולם העשיה הזה או במעשה או במחשבה בעסקם בו יומם ולילה, לזה צריכים התקשרות או בתורה או על כל פנים לתלמידי חכמים ראשי הדור בכדי להעלותם שלא ישארו שם חס ושלום.

דגל מחנה אפרים, וישלח לב, ד
 

We Do the Studying; They Do the Work! Alef Adar II, 5776

"[Yitzchak] said, 'The voice is the voice of Yaakov, and the hands are the hands of Esav!'"

Chazal (Bereishis Rabbah 65:16) explain this possuk as follows: when "the voice is the voice of Yaakov," i.e., when they engage in Torah study, "the hands are the hands of Esav," meaning that the hands of Esav cannot dominate us.

Seemingly, the wording of the possuk implies the opposite: when "the voice is the voice of Yaakov, the hands are the hands of Esav," meaning that they do have the ability to dominate us, chas v'sholom!

I believe the possuk can be explained as follows:

It is known (Berachos 35b) that when Bnei Yisrael fulfill the will of Hashem their work is performed through others, as the possuk states (Yeshayahu 61:5), "Strangers will stand up and pasture your sheep." In other words, the nations of the world prepare the needs of Bnei Yisrael as slaves serve their masters.

This, then, is the meaning of the possuk. When "the voice is the voice of Yaakov," i.e., when they engage in Torah study, "the hands are the hands of Esav," meaning that the other nations perform their work and prepare their needs as a servant serves his master. Consequently, the opposite can be implied as well.

Degel Machanei Ephraim (Bereishis 27:12)

 

ידים ידי עשו?! א' אדר ב' תשע"ו

"ויאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו", ודרשו חז"ל (בראשית רבה סה, טז) שהוא רמז כשהקול של יעקב בתורה אז אין ידים של עשו שולטות. ומקשין העולם, הא לפי התכת הלשון הוא להיפוך, כשהקול קול יעקב אז והידים ידי עשו משמע אדרבה שאז שולטות חס ושלום.

ולפי עניות דעתי נראה לפרש הפסוק על דרך הגמרא (ברכות לה, ב) ולרמז אחר, והוא כי ידוע כשישראל עושים רצונו של מקום אז מלאכתן נעשית על ידי אחרים כמו שכתוב (ישעיה סא, ה) ועמדו זרים ורעו צאנכם, היינו שהאומות מתעסקים בצרכי ישראל ומכינים להם כעבדים אל אדוניהם . .

ולפי זה יש לומר שזה מרמז הפסוק הקול קול יעקב, היינו כמאמרם ז"ל (בראשית רבה סה, טז) כשקולו של יעקב בתורה ומשתדלין בה, אז והידים שלהם שצריכים לעשות עסקיהם ידי עשו, היינו שהאומות עוסקים בצרכי ישראל ומכינים להם כל צרכיהם כעבד אל אדוניו, וממילא חס ושלום להיפוך. ודי למבין וקל להבין.

דגל מחנה אפרים (בראשית כז, יב)

 

Greater than the Sun (Part 2) Yud Zayin Adar I, 5776

(Continuation from the previous issue)

"The Torah of Hashem is perfect, reviving the soul; the testimony of Hashem is faithful, making the simple one wise. The directives of Hashem are upright, causing the heart to rejoice; the mitzvah of Hashem is clear, enlightening the eyes. The fear of Hashem is pure, existing forever; the judgments of Hashem are true, they are all just" (Tehillim 19:8-10).

Dovid said these three pessukim as praise for the Torah. Beforehand, he mentioned the great luminaries and described some of the accomplishments and benefits of the sun. He then continues that there is a yet greater light, namely, the Torah.

[In what way is the Torah greater than the sun?] . . .

Although the sun is bright and pure, at times it is covered by clouds, tainting its appearance. Also, sometimes it is served by the nations as idolatry, and then it is not pure. But the Torah is pure forever, and its purity has no interruption.

It is also known that the sun shines by day and not by night; however, the light of the Torah shines forever. [Even when the sun does shine,] its light is not equal: until midday its light increases, and from that point and on it becomes less. But with the Torah, "the judgments of Hashem are true, they are all just."

(Kad Hakemach [Rabbeinu Bechaye], beginning of maareches Torah)

 

אור גדול יותר מהשמש (חלק ב) י"ז אדר א' תשע"ו

(המשך מעלון הקודם)

תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי. פקודי ה' ישרים משמחי לב, מצות ה' ברה מאירת עינים. יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו (תהלים יט).

שלשה פסוקים אלו אמרם דוד בשבח התורה, והזכיר למעלה מזה המאורות הגדולים . . ואחר שהזכיר ופירש ענין השמש וסיפר קצת פעולותיו ותועלותיו הרבות, בא לומר כי עוד יש אור גדול יותר מהשמש, והוא התורה . .

השמש אף על פי שהוא זך וטהור פעמים שיכסוהו עננים ולא יהיה מראיתו טהור, גם לפעמים יעבדוהו מן האומות ויעשו ממנו ע"ז ואז איננו טהור . . אבל התורה טהורה לעולם ואין לטהרתה הפסק . .

ועוד ידוע כי השמש היא מאירה ביום ולא בלילה, אבל התורה האור שלה משמש לעולם, ועוד השמש אין אורו שוה כי אם עד חצי היום מוסיף ומשם ואילך אורו מתחסר . . אבל התורה משפטי ה' אמת צדקו יחדו.

(כד הקמח לרבינו בחיי, מערכת תורה בתחילתו)