Gourmet Butcher

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Essel Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Cowen Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

MinkAd.swf

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Oraita Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Guard Your Eyes
Heichal HalimmudDrop some coins each morning into the Yagdil Torah פושקא located in 770.
Pushka location: Walk down the main aisle toward the doors, it is on your  on the right side at shoulder height.

Publications

Here are some of our most recent publications.
You can view a full list for download here.


ט"ז אייר תשע"ז

אין מה לעשות

"אבא, מדוע אנחנו שטים באקווריום הענקי הזה?

"הוא לא כלי שיט רשום עם משמר החוף, החומרים ממנו הוא עשוי אינם עומדים בסטנדרטים של הסוכנות להגנת הסביבה, אין לנו רישיון להשיט כזה דבר, ובכלל, ישנן כל כך הרבה תקנות שאוסרות עלינו להשיט כזה דבר באוקיינוס האטלנטי?!"

"בני היקר, הסיבה פשוטה. אנחנו בעיצומו של הוריקן סנדי שפגע בנו קשה יותר ממה שציפינו. היינו צריך להציל את עצמינו בכל אמצעי שעמד לרשותינו, וזה הדבר היחיד שיכולנו לעשות..."

כאשר אדם סובל ממחסור בזמן, כסף, סבלנות, או כל תעוקה אחרת בחיים, יכול להיווצר מצב בו לימוד תורה אינו "אידיאלי". אולם אף על פי כן, בשלהענין הנעלה של לימוד התורה, חייבים להמשיך ללמוד תורה, גם כאשר נסיבות החיים אינן מושלמות...

ט"ז אייר תשע"ז

חיים אינטליגנטים

חלק אחרון מתוך חמשה

המדע הבדיוני מלא סיפורים של מגע בין אנשי עולמנו עם יצורים אינטליגנטים מפלנטות אחרות. הגם שקבענו שע"פ תורה יש אפשריות לחיים מחוץ לכדור הארץ, עדיין לא נתברר האם ע"פ תורה יש מקום לחיים אינטליגנטים בחלל החיצון. אם ישנם יצורים באיזשהו מקום בחלל החיצון, האם הם בעלי שכל עם בחירה חפשית, ויכולים לבחור בין טוב לרע? האם גם להם ניתנו מצוות לקיים, כמו שאנחנו מחוייבים לשמור התורה ומצוותיה?

הראשון שנגע בשאלה זו הוא ר' יהודה בן ברזילי מברצלונה. בפירושו לספר יצירה מרחיב את היריעה בענין האפשריות לקיום עולמות אחרים (ראה חלק השני מסדרה זו), ובתוך הדברים הוא כותב: "אולי באותן השאר העולמות לא נתן להם תורה". הוא גם מסתפק "אם יש בהן באותן העולמות בריות כמותנו שיצר הרע שולט בהם, או אם הם מלאכים ורוחות".

(יש לציין שלדעת ר' יהודה, אין עולמות אלו "סביבות זה העולם בתוך הגלגלים האלו שאנו בהן", אלא "חוץ מזה העולם כלו ברא המקום י"ח אלף עולמות כמו זה העולם, כל אחד ואחד כמו זה העולם בגלגליו ואויריו ז' רקיעים וששה אוירין וכל מה שיש ביניהן, הכל כמו זה העולם וצורתו וענייניו בלי חיסור ובלי יתור".)

שאלה זו נידונה גם על ידי ר' פינחס אליהו מווילנא (ראה חלק הרביעי מסדרה זו). לדעתו, "אין ספק שאין באחד בהם בני אדם בצלמנו כדמותנו ובעלי בחירה, אף כי יכול להיות שהמה בעלי שכל ומדע . . על כן אין מקום לתורה ועבודה רק בעולם הזה, כי במקום שאין בחירה לא שייך לא תורה ולא עבודה. ולכן אין הקב"ה מקבל נחת רוח רק מעולם הזה, ולכן הוא תכלית כל הבריאה והמבוקש מכל העולמות כלם, אפילו עולמות הקדושים והעליונים כעולם הבריאה והיצירה ורבוי העולמות אשר בהם לא נבראו אלא בשביל העולם הזה, מכל שכן אלו העולמות המכונים בשם כוכבים".

בהקשר לזה מעתיק ר' פינחס מאמר חכמינו ז"ל במסכת ברכות (לב, ב): "אמר לה הקדוש ברוך הוא [לכנסת ישראל]: בתי, שנים עשר מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא, ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה, וכולן לא בראתי אלא בשבילך!".


Beis Iyar, 5777

Wisdom Behind the Curtain

Throughout the ages, we find great women who have been respected Torah scholars. Although they have been the exception rather than the rule, they attest to the exalted heights women can attain through Torah study.

The renowned Sefardic Torah giant, Rabbi Chayim Yosef David Azulai (known as Chida, 1724-1806) in his bibliographic work Shem Gdolim, has a special listing for "Rabbanit" ("Rebbetzin")!

He quotes the Talmud (Megilla 14a) that the Jewish people had seven prophetesses: Sarah, Miriam, Devora, Chana, Avigayil, Chulda and Esther (Rashi, on Bereishis says that all the Matriarchs were prophetesses).

The Chida mentions the renowned Bruria, daughter of Rabbi Chanina ben Tradyon and wife of Rabbi Meir (both Tannaim -- Sages mentioned in the Mishna). The Talmud says she would review 300 teachings of 300 Torah masters in a single day! She knew so much that she could express her own opinion in questions of Halachic law, disagreeing with respected Tannaim, while others endorsed her opinion.

So authoritative was Bruria considered, that eminent Tannaim would reverently quote how she rebuked them for not adhering properly to the teachings of the Sages.

On occasion she would even rebuke students for poor learning habits, giving as her source her interpretation of a scriptural verse, an interpretation that the Talmud later quoted.

Rashi had three daughters -- and no sons. Besides marrying renowned Torah scholars, they were known to be outstandingly knowledgeable in Torah. Once, Rashi lay sick, with no strength to write a profound and complicated Halachic reply to a query he had received. He therefore asked his daughter Rachel to write it. This may mean that he dictated it to her; even so, it reveals Rashi's confidence in her ability to accurately transcribe the complicated subject matter, for which she must have been a considerable scholar.

MaHaRShal, Rabbi Shlomo Luria (c. 1510-1573), one of the greatest Torah authorities in a generation of great luminaries, writes of an ancestress of his, some seven generations back.

"The Rabbanit Miriam, daughter of the Gaon Rabbi Shlomo Shapiro and sister of Rabbi Peretz of Kostenitz, of a continuous line of Torah scholars tracing its ancestry to Rashi...who had her own Yeshiva, where she would sit with a curtain intervening, while she lectured in Halacha before young men who were outstanding Torah scholars"!

Nor was this phenomenon confined to the Ashkenazi lands where the prevailing non-Jewish mores were more tolerant of women in positions of prominence.


Beis Iyar, 5777

What Do They Look Like?
Segment 4 of 5

Now that we have established that Torah accepts the possibility of extraterrestrial life, let's explore what such life might look like.

Some insights on the appearance of life on other planets can be gleaned from Sefer HaBris, authored by R. Pinchas Eliyahu Horowitz of Vilna (1765-1821)1.

R. Pinchas writes that according to the belief of certain scientists, the stars and planets are quite similar to Earth, featuring mountains, valleys, and oceans, and inhabited by humans, animals, and plants. In particular, he cites the view of the astronomer Johannes Hevelius (1611-1687) in his work Selenographia, who portrays the moon as appearing much the same way as Earth.

R. Pinchas dismisses this notion, and describes the foolishness of this view by way of a mashal: A European merchant once traveled to a distant land. While there, he left a mirror near a mountain adjacent to a vast forest, and forgot to reclaim it. Sometime later, a tribesman discovered the mirror and looked inside. To his great surprise, he saw a forest in the background and a dark-skinned man who looked just like him! He foolishly concluded that the mountain was hollow and contained a large forest within it, inhabited by men similar in appearance to him!

If the inhabitants of these worlds are exactly like us, argues R. Pinchas, why did Hashem create them on separate planets and not on our world? Hashem surely could have created a single world large enough to encompass them all! Since Hashem created numerous stars and planets, we must say they are each unique, and their inhabitants are likewise distinctive and vastly different from those on this planet. Even ocean creatures and land creatures are worlds apart; how much more so life on other planets!

[Interestingly, R. Pinchas also proves this by saying that if life on other planets is similar to life on Earth, the creatures of Mercury, the closest planet to the sun, would die from the intense heat or become blind from the sun's rays, and the creatures of Saturn, the farthest visible planet from the sun, would expire from the extreme cold. It should be noted that modern science has yet to discover life on these planets, although there is speculation that life may exist on one or more of Saturn's many moons.]

ב' אייר תשע"ז

איך הם נראים?

חלק רביעי מתוך חמשה

עכשיו שקבענו שע"פ תורה יש אפשריות לחיים מחוץ לכדור הארץ, מתעוררת השאלה: מה יכולים לצפות למצוא בפלנטות וכוכבים אחרים? האם יש מקורות בתורה ששופכים אור על צורת נבראים אלו שנמצאים בחלל החיצון?

אחת המקורות העוסקת בשאלה זו היא 'ספר הברית', שנתחבר על ידי ר' פינחס אליהו מווילנא (תקכ"ה-תקפ"א)1.

יש מחכמי התוכנים, אומר ר' פינחס, שסוברים שהפלנטות והכוכבים הם ממש כמו העולם שלנו, עם הרים וימים ומיושבים על ידי בני אדם, בהמות וחיות, צומח ודומם. במיוחד מציין ר' פינחס דעתו של התוכן העפעליוס (יוהנס הווליוס, 1611-1687) בספרו 'סעלענאגראפיא', שהלבנה נראית ממש כמו הארץ שלנו.

ר' פינחס שולל דיעה זו בהחלט, ומתאר הסכלות שבזה על ידי משל: "והוא נדמה בזה לאדם יערי הנקרא 'וואלד מאן' אשר מצא מראה מלוטשת גדולה הנקרא 'שפיגל' עומדת בצד הר גדול, אשר שכח שמה סוחר אחד מאנשי אירופא אשר עבר דרך אניה בלב ים אצל אותו היער ויצא על היבשה ויחן שם נגד ההר יום או יומיים וישכחהו וילך. והנה זה האדם היערי הסתכל באספקלריא המאירה וראה בתוכה צורת אדם שחור ומקלו בידו כמוהו, גם צורת האילנות גם צורת נהר אחד שהיה שם ביער לנוכח המראה, ויירא ויאמר אכן יש עולם מלא בתוך ההר הגדול הזה. והתחכם והתפלסף והעלה בדעתו ואמר אין זה כי אם שההר חלול ותלול ובתוכו נמצא הכל, גם יער גם אילנות רבות כיער שלנו גם נהרות ואיים בתוכו, גם בני איש גם בני אדם שחורים כמונו כמוהם ממש, והעד שיש לכל אחד מהם מקל בידו כמנהגנו. ולא ידע כי בנפשו דיבר ואת עצמו ראה".

אם הנבראים שבעולמות אחרים שוים לאלו שבעולמנו, טוען ר' פינחס, למה ברא הקב"ה עולמות נפרדים? היה יכול לברוא עולם אחד גדול שיחזיק את כולם! אם ישנם עולמות נוספים, בהכרח לומר שהם שונים בתכלית אחד מהשני, וכן הנבראים שבהם שונים בתכלית מאותם שבעולמנו זה. "ראה זה הדוגמא בים", כותב ר' פינחס. "אף שהוא ג"כ העולם שלנו, כל הבריות אשר בו משונים הם בעצמן ובטבעם מהבריות של היבשה, אף כי כל מה שיש ביבשה יש בים, בעבור שנוי היסוד בו. ואם כן אין ספק שאין באחד בהם בני אדם בצלמנו כדמותנו".


Yud Alef Nissan, 5777

Don't Forget your Purpose!

In military training, it is to be imagined that they cover many details about your strengths, your weapons strengths, your enemies' strengths fighting strategies and the terrain. It is however also fair to assume that there are several cardinal principles which they keep on emphasizing and repeating; perhaps to remember your purpose and your capabilities.

Anyone who recognizes a masterpiece will see that the Tanya lays out in a fascinating orderly fashion in the first thirteen chapters the prerequisites for the battle of a Beinoni. Helping you recognize who you are and who your enemies are, you and your enemies' strengths, along with the terrain on which the battle is taking place. Only afterwards does it follow with a battle plan along with a contingency plan.

While tangents are a regular in many seforim, there is however a tangent that really needs explanation. 

In chapter 4 the Alter Rebbe explains weaponry and objectives which includes all 613 mitzvos. Any mitzva we do is a levush and through it we connect to Hashem. But then he devotes a full chapter emphasizing the mitzva of Torah study explaining how it is greater than all other mitzvos.

Why the extra emphasis? And why now?

The objective of a Jew is to connect to Hashem in a physical world which conceals that connection.

It is therefore crucial to emphasize his ability and capability to do so. This is through in-clothing his neshama with Torah and mitzvos; they are one with Hashem even as it comes down in the physical world. This is due to Hashem putting his will into the Torah and Mitzvos. Thus, when one fulfills the Mitzvos he surrounds himself by Hashem's will.

Yet Torah study connects him to Hashem in the most significant and essential way. When one studies Torah he not only connects to the will of Hashem, he also internalizes the will of Hashem. This creates a unique and awesome oneness; connecting his actual nefesh elokis to elokus which is its sustenance. It is therefore internalized to the point that it becomes a part of him; allowing him to grasp elokus.

Now its understood why an entire chapter is dedicated to emphasizing Torah study; in the larger scheme of things it takes a central role.


Yud Alef Nissan, 5777

The Rebbe's View

In the last issue, we quoted a number of proofs cited in various sefarim that other worlds exist other than our own. However, all these proofs can be refuted if we say that these worlds are spiritual worlds. Perhaps this is why, when the Rebbe addressed the topic of extraterrestrial life, he did not cite any of these proofs, instead referencing to a Gemara that proves that actual beings dwell somewhere in outer space.

On the Shabbos following the first successful landing of man on the moon, the Rebbe held a special farbrengen to discuss the lessons that can be learned from this historic event. Among other topics, the Rebbe addressed the Torah view on extraterrestrial life.

The Rebbe prefaced his discussion by saying that lichorah there is no reason to discuss this topic, as it has no relevance to Torah and mitzvos. However, since if someone knows what to answer on this topic he may find it easier to influence another Jew to put on tefillin, keep Shabbos, or eat kosher, he will therefore address the issue.

The Rebbe brings a proof from a possuk in Shoftim, in the song of Devorah (Shoftim 5:23). Devorah says: "Cursed is Meroz, says the angel of Hashem; cursed are its inhabitants, for they did not come to the assistance of Hashem [to fight against Sisra's army]." The Gemara (Moed Katan 16a) offers two interpretations for the word Meroz: "Some say it is the name of an important individual, and others say it is the name of a star." (The very stars fought with Sisra-see Shoftim 5:20).

Now, the possuk continues, "cursed are its inhabitants." If Meroz is the name of a star, this means that this star is inhabited!


י"א ניסן תשע"ז

לא לשכוח את המטרה!

סביר מאוד להניח שבאימונים צבאיים מלמדים פרטים רבים הנוגעים לתורת המלחמה: נקודות החוזק והתורפה של החייל, נקודות החוזק והתורפה של האויב, עוצמת הנשק של החייל ושל האויב, אופני לחימה ולימוד השטח. סביר גם להניח שישנם עקרונות יסוד אותם מדגישים שוב ושוב; לא לשכוח מהן יכולותיך, ותמיד לזכור מהי המטרה.

ביצירת המופת הנקראת תניא, רואים כיצד האדמו"ר הזקן פורש בצורה מסודרת ומרתקת לאורך שלושה עשר הפרקים הראשונים את "מלחמתו של הבינוני''. הוא עוזר לזהות את הבינוני, מי הם אויביו, עוצמותיו ויכולות אויביו, והשטח עליו מתקיים הקרב. רק לאחר מכן הוא פורש את תוכנית הקרב יחד עם תוכנית מגירה.

בעוד שסיפורי מעשיות אינם דבר נדיר בספרי קודש, מהלך זה דורש הסבר.

בפרק ד' מסביר האדמו"ר הזקן על הנשק והמטרה; תרי"ג מצוות. כל מצווה שאנו עושים היא לבוש, דרכו מתחברים עם הקב"ה. אולם לאחר מכן מקדיש אדמו"ר הזקן פרק שלם על מצוות לימוד התורה, ומסביר כיצד הוא נעלה יותר מכל המצוות. מדוע הדגש הנוסף? ומדוע זה נוגע כאן?

מטרת כל יהודי היא להתקשר ולהתחבר עם הקב"ה בתוך עולם גשמי שמסתיר על הקשר הזה.

ולכן, חיוני ביותר להדגיש את יכולתו לעשות זאת, דבר שנפעל על ידי איחוד לבושי נשמתו עם התורה והמצוות אשר מאוחדים עם הקב"ה גם כאשר הם באים למטה בעולם הגשמי, וזאת בשל העובדה שהקב"ה הכניס את רצונו בתורה ובמצוות. כאשר יהודי מקיים מצוות הוא מקיף את עצמו ברצון ה'.

עם זאת, לימוד התורה מחבר אותו עם ה' באופן משמעותי ועמוק הרבה יותר. כאשר יהודי לומד תורה הוא לא רק מתחבר את רצון ה', הוא גם מפנים לתוכו את רצון ה'. דבר זה יוצר אחדות נפלאה ביותר; חיבור נפשו האלוקית עם האלוקות שמחיה אותה. הוא מפנים זאת עד לנקודה בה אלוקות זו הופכת להיות חלק ממנו; הוא תופס אלוקות.

כעת מובן מדוע פרק שלם בתניא מוקדש ללימוד התורה; בתכנית הכללית של הבריאה יש ללימוד התורה תפקיד מרכזי.

י"א ניסן תשע"ז

דעת הרבי

בעלון הקודם הבאנו כמה ראיות שהובאו בספרים על קיום עולמות נוספים, בנוסף על העולם שלנו. לאידך, אפשר לדחות כל הראיות האלו ולומר שהכוונה בכל עולמות אלו הוא לעולמות רוחניים. אולי זוהי הסיבה לזה שכשהרבי דיבר על דבר האפשריות לחיים מחוץ לכדור הארץ, לא הביא כל ההוכחות האלו. במקומם הביא הוכחה מגמרא מפורשת שיש חיים כפשוטו באיזשהו מקום בחלל החיצון.

בשבת הראשון שאחר נחיתת האדם על הירח בפעם הראשונה, ערך הרבי התוועדות מיוחדת לדבר על ההוראות שיכולים לקחת ממאורע היסטורי זה. אחד מהדברים אודותם דיבר הרבי היה החקירה אם יש יצורים או בעלי חיים על הירח (או על כוכב או פלנטה אחרת בחלל החיצון).

הרבי הקדים שלכאורה אין מקום לדבר בענין זה, מאחר שאין זה נוגע להנהגתו היום-יומי של יהודי. אמנם, מכיון שיתכן שאם ידע מה להשיב על זה יקל עליו לפעול על מישהו אחר להניח תפילין, לשמור שבת, ולאכול כשר, מוצא הוא לנכון לדבר גם על זה.

הרבי מביא הוכחה לקיומו של חיים בחלל החיצון מפסוק בשירת דבורה, בספר שופטים (ה, כג): "אורו מרוז אמר מלאך ה', אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת ה' [להלחם עם סיסרא וחיילותיו]". מהו פירוש תיבת 'מרוז'? מובא על זה בגמרא (מו"ק טז, א) שני פירושים: "איכא דאמרי גברא רבה הוה, ואיכא דאמרי כוכבא הוה, שנאמר (שם, כ) מן השמים נלחמו, הכוכבים [ממסלותם נלחמו עם סיסרא]". מכיון שהפסוק ממשיך "אורו ארור יושביה", הרי, לפי הפירוש דמרוז הוא שם כוכב, מוכח שישנם יצורים שיושבים עליו!

קובץ לימוד לי"ג ניסן עם הרבה עדכונים
יו"ד ניסן תשע"ו

Download Publicationעל פי הוראת רבינו ללמוד מתורת אדמו"ר צמח צדק בעל יום ההילולא של י"ג ניסן, יחד עם (עכ"פ פרק אחד) משניות של שמו הק', יגדיל תורה הוציא לאור חוברת עם ליקוט מובחר מתורת אדמו"ר הצמח צדק כדי לסייע לקיים כיאה את הוראת רבינו. כמו כן נכללו בחוברת מעודכנת זו המשניות המלא המתאימות לשמו הק', וגם סיפורים אודות בעל ההילולא.

הננו בטוחים שחוברת זו תתן ליום זה משמעות מיוחדת.

להורדה לחץ כאן