Cowen Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

MinkAd.swf

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Essel Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Gourmet Butcher

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Oraita Ad

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Guard Your Eyes
Heichal HalimmudDrop some coins each morning into the Yagdil Torah פושקא located in 770.
Pushka location: Walk down the main aisle toward the doors, it is on your  on the right side at shoulder height.

Publications

Here are some of our most recent publications.
You can view a full list for download here.

י"ב אדר תשע"ז

במשך כל הדורות של האנושיות, תמיד היו בני אדם מוקסמים מהמחשבה שאולי ישנם עוד עולמות אי-שם, מיושבים על ידי תרבויות עלומות ובריות משונות. בעבר היו מחשבות כאלו רק פרי הדמיון, אך בדורנו, התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת אותנו לחקור בפינות הכי רחוקות של העולם ולחפש סימנים של חיים בכוכבים נדחים. לעת עתה עדיין אין שום הוכחה על קיומו של מציאות כזה, אפילו בצורת חיידק קטנטן. אבל החיפוש מתמשך, ובני אדם בכל מקום מצפים לראות מה עומד להתגלות בשנים הבאות.

מהו שיטת התורה על מציאותו של חיים מחוץ לכדור הארץ? האם אפשרי הדבר שישנם בריות השוכנים באיזשהו כוכב או פלנטה? אם כן, איך נראים הבריות האלו ואיזה תכונות יש להם? ואיך כל זה נוגע אלינו ולשליחות שלנו בעבודת ה'?

מהראשונים שעסק בזה הוא ר' חסדאי קרשקש, שגר בעיר ברצלונה שבספרד במאה הארבע-עשרה. בספרו 'אור השם' (מאמר ד' דרוש ב') הוא דן בשאלה "אם אפשר מציאות עולם אחר, או עולמים רבים יחד". לאחרי שחוקר בארוכה בצדדי החיוב והשלילה שבשני הצדדים, הוא מסיק שאין הוכחה בדרך ההגיון לאחד משני האופנים. לכן, אם יכולים להוכיח מדברי חז"ל שישנם עולמות נוספים, אין סיבה לא להאמין בזה. ואכן, הוא מביא הוכחה לזה מגמרא מפורשת במסכת עבודה זרה.

המשך יבוא...


Chof Tes Shevat, 5777

Right on Schedule

The two famous Rebbes, Reb Shmelke of Nikolsburg and Reb Pinchas of Frankfurt were brothers, the sons of the Rabbi of Tchortkov, Reb Tzvi Hirsh Halevi Horowitz. Even as small children they were known as prodigies.

When they were quite young their father took over the duty of teaching them Torah.

It was a challenging job and he taught them as quickly and as much as their brilliant minds could absorb. When they were both well below ten years of age, they were already learning the Talmud with several commentaries.

As part of their schedule, they would learn the laws which pertained to the next approaching holiday. And so, when the holiday of Chanukah ended, their father began the study of the tractate Megilla. Having completed it by Purim, they began learning the tractate dealing with the laws of Passover, which they finished right on target; the day before Pesach.

Shmelke, the elder of the two boys then said to his father, "Now we have to begin learning the tractate Shevuot if we want to finish it by the time Shavuot comes along."

"Do you think that Shevuot deals with the laws of the holiday?" asked their father smiling, for that was not the case.


Chof Tes Shevat, 5777

The Gemara states (Yuma 38b) that one may not name his child after a rasha. May someone name his child Yisro, who was an idol-worshipper?

Perhaps it can be argued that this name can be given, based on Rashi's statement (Yisro 18:1) that the name Yisro was given to him after he converted and began fulfilling mitzvos. If so, the name Yisro is a Jewish name and it has no relation to the time when he was an idol worshipper.

כ"ט שבט תשע"ז

איתא בגמרא (יומא לח, ב) שאסור לאדם לתת שם לבנו על שם מי שהיה רשע. האם מותר לתת השם "יתרו", שהיה כומר לעבודה זרה?

אולי יש מקום להתיר נתינת השם "יתרו", על פי דברי רש"י (יתרו יח, א) ששם זה ניתן לו לכשנתגייר והתחיל לקיים מצוות. על פי זה יוצא דשם זה הוא שם יהודי, ואינו קשור כלל להזמן בו היה עובד עבודה זרה.

יתירה מזו: אפילו אם תמצי לומר דשם זה היה השם המקורי שלו שניתן לו מלידה, עדיין אולי יש מקום להתיר נתינת השם הזה.

קובץ לימוד לכ"ב שבט - חידשנו כל התוכן כ' שבט תשע"ז

לכבוד ה׳יארצייט׳ של הרבנית חי׳ מושקא, הוציא יגדיל תורה חוברת מיוחדת. החוברת כוללת את כל המשניות לחפצים ללומדן, ציון נרחב של ציטוטים על אודות חלקן של נשים בלימוד התורה, ושיחה קצרה של הרבי.

החוברת יהיה זמין בבתי כנסיות בקראון הייטס, בהיכל הלימוד תפארת יצחק, ובמשרדינו.

כמו כן אפשר להורידו כאן 

Chof Beis Shvat Mishnayos and Learning - all new content!
Chof Shevat, 5777

In honor of Rebbetzin Chaya Mushka's yahrtzeit, Yagdil Torah is putting out a publication. The pamphlet includes full mishnayos for those who wish to learn it, expanded quotations on women's part in Torah learning, and a short sicha from the Rebbe.

The publication will be available in local shuls, at the Heichal Halimmud, and at our office.

Click here for publication.


Yud Daled Shevat, 5777

It's a Rare Find

"Chaim come check this out. I was going through my attic and I think you'll want these old cups. They were found at the yam suf and traces back to when the Yidden left mitzrayim. They could go for thousands each on the open market! If you want, you can have them."

"Wow, thanks so much Zaidy. Let me just pack them up well so they don't get tarnished."

Chaim finishes packing it all up and is ready to leave.

"Here, just hold on a second Chaim. I forgot another thing that could go for more than ten grand!"

"Whatever. It's fine. I'm already checking whatsapp..."

Imagine you just finished an hour of involved learning, you are now proficient in the opinions of Rashi and Tosfos on the meaning of "meat that has left its borders". You notice the hour is up and close your sefer, but then you notice that the rain is still tapering down. Due to the lack of rain gear it would be best to stay indoors for just one more minute. You now have a painful choice to make; should you check to see if there are any new updates on your phone or should you reopen the highly valued Sefer in front of you?

Tov Li Toras Picha Mialfei Zahav Vochesef


Yud Daled Shevat, 5777

"Viyikarei shmo beyisroel, Yisro ben Moshe..."

The Gemara states (Yuma 38b) that one may not name his child after a rasha, citing the possuk, "Shem resha'im yirkav-The name of resha'im should rot" (Mishlei 10:7). As Rabbeinu Chananel (ad loc.) explains, "A person with such a name will not succeed."

What is the din of giving the name Yisro? Yisro was an idol worshiper who worshiped every single type of deity that existed (Rashi, Yisro 18:11). May someone name his child Yisro, after the father-in-law of Moshe Rabbeinu?


י"ד שבט תשע"ז

זה ממש מציאה

"חיים אתה חייב לראות את זה. פשפשתי בבוידם ואני חושב שתשמח לקחת את הכוסות הישנות האלה. הן נמצאו בים סוף, ועל ידי בדיקות מדעיות שונות הוכח שהן היו שייכות ליהודים שיצאו ממצרים. אני יכול למכור כל אחד באלפי דולרים בשוק החופשי, אבל אני מעדיף לתת לך אותן. אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת אותן".

"וואו, תודה רבה סבא. תן לי רק לארוז אותן היטב בכדי שהן לא ייפגמו".

חיים מסיים לארוז ומוכן לעזוב.

"אה, חכה שנייה חיים. שכחתי לתת לך עוד משהו, שיתכן ששווה הרבה יותר מעשר אלף דולר!"

"מה שתגיד. זה בסדר. אני כבר בודק את הווצאפ שלי..."

תאר לעצמך שזה עתה סיימת שעה של לימוד מעמיק. הדעות של רש"י ותוספות בנושא "בשר שיצא חוץ למחיצתו" שגורות במוחך. אתה שם לב שעברה שעה של לימוד ואתה סוגר את הספר שלך, אבל אז שם לב שבחוץ יורד גשם עז, ומכיון שאין לך מטריה או מעיל כדאי שתישאר מתחת לקורת גג למשך עוד מספר דקות.

עכשיו יש לך החלטה חשובה להחליט: אתה יכול לבדוק אם נשלחו לך הודעות חדשות בטלפון או שאתה יכול לפתוח את הספר הקדוש שנמצא מולך?

מה תעשה?

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"...

י"ד שבט תשע"ז

"ויקרא שמו בישראל יתרו בן משה..."

איתא בגמרא (יומא לח, ב): "מאי ושם רשעים ירקב (משלי י, ז)? . . דלא מסקינן בשמייהו". ומפרש רש"י: "לא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע". מוסיף על זה רבינו חננאל (יומא שם): "שאין אדם נקרא בזה השם ומצליח".

מהו הדין, איפוא, של השם "יתרו"? כידוע, יתרו היה כומר לעבודה זרה, עד שלא היה עבודה זרה בעולם שלא הניח אותה (רש"י יתרו יח, יא). האם מותר לאדם לתת שם לבנו על שם חמיו של משה רבינו?